چهارشنبه، ۲۰ تیر ۹۷ - ۰۹:۲۱
تعبیر خواب سفر رفتن

تعبیر خواب سفر رفتن : اکثر ما خواب های زیادی را می بینیم که دوست داریم آنها را تعبیر کنیم. در خواب شاید بارها…

تعبیر خواب سفر رفتن : اکثر ما خواب های زیادی را می بینیم که دوست داریم آنها را تعبیر کنیم. در خواب شاید بارها سفر کرده باشید که بخواهید تعبیرهای آنها را بدانیم. منوچهر مطیعی تهرانی در رابطه با تعبیر خواب سفر رفتن می گوید که سفر در خواب نشان دگرگونی و تبدیل می باشد در بیداری. اگر در خواب ببنید که که به سفر می روید یعنی در زندگی شما دگرگونی و تعبیری به وجود می آید.

در صورتی که ببنید به جایی سفر میکنید که از آنجایی که می روید بهتر است وضعتان نیز بهتر می گردد اما در صورتی که به جایی می روید که از آنجایی که سفر را شروع کرده اید بدتر می باشد یعنی وضع شما بدتر خواهد شد و تعبیری که برایتان به وجود می آید دلخواه و مطلوب شما نخواهد بود.

محمد سیرین در رابطه با تعبیر خواب سفر می گوید: در صورتی که فردی ببنید سفر نموده است و از آن جا که برود بهتر از آنجایی بوده که بوده است دلیل آن می باشد که حالش نیکو خواهد شد. در صورتی که کسی از آنجا که رفت بدتر از جایی بوده که بود ، تاویل آن به خلاف بوده است.

آنلی بیتون:

  1. در صورتی که در خواب شما ببنید که در زمان سفر از زمین سنگلاخ و شیب داری رد می شوید نشان از آن دارد که بعد از اینکه به منفعتی آشکار رسیدید زیان و نومیدی گریبان شما را می گیرد.
  2. در صورتی که در خواب شما ببنید که در زمان مسافرت از کوه های سبز و تپه ها و زمین های حاصل خیز عبور می نمایید نشان آن می باشد که به صورت برجسته ی به سعادت و شادمانی می رسید.
  3. در صورتی که در خواب ببنید همراه با یک جمعیت با ماشین به یک مسافرت می روید نشان آن می باشد که با ماجراهای دلپذیری روبرو می شوید و دوستان جدید را پیدا می کنید.

سفر کردن به مکانی نامعلوم

  • ابراهیم کرمانی می گوید در صورتی که در خواب ببنید که سفر کرده اید و نمی دانید که به کجا رفته اید نشان بر آن است که از زن جدا می شوید و یا اینکه از سرای خودتان به یک سرای دیگر می روید. در صورتی که وداع قومی میرفت یا قومی به وداع او آمده اند نشان بر آن است که حالش متغیر می گردد و باز به صلاح خواهد آمد.
  • آنتی بیتون اینگونه می گوید که در صورتی که در خواب ببنید که به مکانی نامعلوم و ناشناخته سفر کرده اید نشان بر این می باشد که یک دشمن خطرناک خواهید یافت.

منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی در صورتی که در خواب ببنید که دارای کیف و بسته های بسیاری هستید و به سفر میروید ،در زندگی شما تغییری به وجود می آید که تکالیف شما را بسیار خواهد کرد. وظیفه های سختی را به عهده تان می گیرد اما در صورتی که در خواب خود ببنید که از سفر بازمی گردید و به همراه خودتان سوغاتی و بسته ها و کیفهای زیادی داشته اید خوب می باشد و خبر از این میدهد که به دنبال تغییرات سودی زیادی به شما می رسد که به میزان همه بسته هایتان خواهد بود.

تعبیر خواب با وسایل متفاوت

لوک اویتنهاو می گوید که تعبیر خواب با وسایل مختلف به صورت زیر می باشد:

  • با کالسکه : خوشبختی دائمی
  • با پای پیاده : در پیش روی شما ، امور بسیار  مهمی قرار می گیرد.

تعبیر خواب سفر رفتن : آنتی بیتون اینگونه می گوید که در صورتی که شخصی در خواب ببنید که به تنهایی به مسافرت با ماشین میرود نشان از آن می باشد که سفری پر از حادثه را پیش می رود.

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *