انواع انگلهای روده ای انسان : انگل ها به مواردی گفته می شود که درون بدن یک موجود زنده دیگر ، زندگی می کنند. انگل ها انواع مختلفی داشته است که وقتی درون بدن باشند با عنوان انگل های درون‌زی ( Endoparasite ) شناخته می شوند. یکی از شایع ترین آنها کرم های روده ی می باشند.

یکی از اصلی ترین مواردی که برای انگل های روده ی وجود دارد ، انتقال از طریق دهان می باشد یعنی به واسطه دهان این تخم ها خورده می شوند که می توان به دست های آلوده اشاره کرد و بعد در درون بدن این فرآیند را سپری می کنند و با توجه به نوعشان در قسمتی استقرار می یابند که این محل ها می تواند متفاوت باشد.

انواع انگلهای روده ای انسان شامل موارد مختلفی است که در ادامه به آنها اشاره شده است:

اکسیور (کرمک)

این نمونه در تمام قسمت های جهان می تواند دیده شود که به شکل انگل است. یکی از علائم آشکار مبتلا زمانی ظاهر می شود که کرم ماده باروز از سوراخ مخرج مهاجرت کرده است و در نهایت زمانی که کرم می خواهد خارج شود و یاحرکت کند ، ناحیه مقعد دچار خارش و تحریک می شود و البته برخی از کودکانی که این انگل را دارند وقتی خود را می خارانند زخم و خونریزی برایشان اتفاق می افتد و اگر باکتری ها نیز وجود داشته باشند این امکان وجود دارد که زخم چرکی شود و اکثر در زمان شب این خارش ها بیشتر می شوند.

تنیا (کرم کدو) 

این نوع کرم  از گاو انتقال داده می شود و پروسه طولانی دارد که موجب کم خونی و ضعف و ناراحتی می شود . کرم کدو از طریق خوردن گوشت نیمه پخته و خام گاو یا خوک به انسان نفوذ می کند.

انواع دیگر کرم ها

  • لارو (نوزاد) : این گرم ها در گوشت آلوده گوساله و گاو هستند که حتی اندازه آنها به مقدار نخود و رنگی سبز یا کدر دیده می شوند.
  • اسکاریس : این کرم دراز است و شکل استوانه ی دارد که دو سمت آن باریک و به رنگ سفید شیری می باشد البته گاهی گلی رنگ نیز می باشد.