تعبیر دیدن عروسی در خواب : دیدن عروسی در خواب اصلا مناسب نیست. در ادامه این پست با تعبیر خواب ازدواج کردن، تعبیر خواب عروسی ، تعبیر خواب عروس و … اشنا می شوید.

تعبیرخواب عروس

  • از نظر جابرمغربی : در صورتی که زنی خواب ببنید که عروس شده و او را پیش شوهرش می برند به این دلیل است که اخر او میباشد.
  • از نظر ابن سیرین : در صورتی که در خواب ببیند عروسی می خواهد اما نام او را نمی داند و او را ندیده به این معنی است که زود خواهد مرد ولی در صورتی که ببنید عروس را به خانه می آورد و با او بخفتید به دلیل بزرگی می باشد.
  • از نظر ابراهیم کرمانی : در صورتی که در خواب ، عروسی را با نای و چنگ مشاهده کند علت آن مصیبت می باشد.

آنلی بیتون و عروس شدن دختر در خواب

  • در صورتی که دختر خانمی در خواب ببنید که عروس شده ، دلیل آن ناراحتی و غمگینی می باشد و به معنی است که انتظارهای او برآورده نمی شود.
  • در صورتی که دختر در خواب مشاهده کند که از آراستن عروسی خود خشنود است یعنی آرزوهای او برآورده خواهد شد.
  • در صورتی که دختر در خواب ببنید که عروس شده یعنی به زودی به او ارثی تعلق می گیرد.

تعبیر عروسی در خواب

آنلی بیتون : 

  • در صورتی که در خواب عروسی را ببوسید یعنی با دوستانتان آشتی میکنید.
  • در صورتی که در خواب ، عروس دیگران را ببوسد یعنی دوستان زیادی پیدا می کنید.
  • در صورتی که در خواب عروس ، شما را بوسه بزند یعنی به نامزدتان ثروت زیادی خواهد رسید.
  • در صورتی که در خواب ، عروسی ناراحت و نگرانی را بوسه بزنید یعنی از موفقیت دوستان خود و خودتان خوشحال و خوشنود خواهید شد.

تعبیر دیدن عروسی در خواب : از نظر آنلی بیتون اگر در خواب ببنید که در یک جشن عروسی شرکت کرده اید یعنی خیلی زود در موقعیت خوبی قرار می گیرد که تلخی و ناراحتی زندگی از شما دور می شود.