تعبیر دیدن پول در خواب : دیدن هر چیزی در خواب برای خود تعبیری داشته است، پول نیز یکی از مواردی می باشد که تعبیرجداگانه ی در خواب دارد. به صورت کلی می توان اینگونه گفت که اگر شخصی در خواب پول ببیند یعنی خوب نیست.

درست است که داشتن پول در حالت بیداری موجب می شود که فرد رفاه داشته باشد و واقعا داشتن پول خوب است ولی در خواب دقیقا معنای برعکسی داشته است.

تعبیر خواب پول

داشتن پول چه زیاد و چه کم نشانه ی از گرفتاری است. اگر پول سکه یا خرد باشد یعنی می تواند غم و غصه کوچکی باشد که بعد از زمان کوتاهی فراموش خواهد شد ولی به صورت کلی می توان گفت تعبیر دیدن پول در خواب نشانه های از ناراحتی است که زندگی فرد را نامطلوب و زشت خواهد کرد.

اگر شخصی در خواب ببنید که پول های زیادی را در مقابل خودش ریخته و سرگرم شمارش آنها است یعنی برایش گرفتاری های پیش خواهد آمد ولی اگر از کسی پولی دریافت کرده اید یعنی آن شخص برای شما دردسری درست خواهد کرد.

در صورتی که شما هم پولی به کسی بدهید یعنی دردسر یا ناراحتی برای او به وجود می آورید که خودتان از آن اطلاعی نداشته اید. با توجه به توضیحاتی که در قسمت فوق ذکر کرده ایم تعبیری که برای پول وجود دارد تعبیر خوبی نیست و نشانه ی از چرک ، بدبختی است.

تعبیر دیدن پول در خواب : در رابطه با تعبیر پول ابن سیرین اینگونه می گوید که تعبیر خواب درهم با توجه به خلق و خوی مردم می تواند متفاوت باشد.

از نظر جابر مغربی : در صورتی که در خواب مشاهده کنی که درهم بدست آورده اید تعبیرش می تواند این باشد که در حالت بیداری نیز آن را بدست بیاوری.

ابن سیرین نیز می گوید این امکان وجود دارد که تعبیر درهم همان بدست آوردن آن باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: در صورتی که در دستان خود درهم داشته باشید یعنی سخن نیکو و خوبی خواهی شنید.